Нагласите на ученици и учители към равнопоставеността на половете и оценка на нуждите за справяне с половите стереотипи при избора на професионална кариера

Предварителни резултати от непредставително изследване
Това изследване е предназначено за подкрепа на дейностите на проект „Career ROCKET”, който
има за цел да предостави алтернатива на стереотипите в образованието и избора на кариера и да
насърчи равнопоставеността на половете в образованието и професионалното ориентиране.
Устойчивите стереотипи относно половите роли продължават да влияят на критичните
индивидуални решения относно вида на образованието и избора на кариера, които оказват
сериозно влияние на бъдещите възможности на учениците и по-специално и преди всичко
върху икономиката и обществото като цяло. Многобройни изследвания и стратегически
документи посочват училището като най-ефективната сфера на интервенция. Това изследване
оценява нагласите и нуждите на ученици и учители и допринася за създаването на инструменти
за подкрепа на учителите при интегрирането на проблемите на равнопоставеността на половете
в учебната практика.
Пълната информация можете да откриете тук.

Leave a Reply

Required fields are marked*