Консурс Училище на равнопоставеността

Във връзка с изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020, в изпълнение на чл. 13 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, и в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 (РМС 967/14.11.2016), екипът на проект „Кариерна ракета“ има удоволствието да обяви Национален конкурс за звание „Училище на равнопоставеността“ .

Участието на училищата в конкурса е доброволно и се осъществява въз основа на самооценка на училищното ръководство.

Картата за оценка можете да изтеглите от тук. Тя е в отворен формат и позволява да се добавят неограничен брой редове. Не променяйте номерирането на въпросите.

Моля, върнете ни попълнената карта до 1.03.2019.

Победителите ще получат подкрепа за организиране на фестивал на кариерата през м. април 2019 г.