Водещ партньор на проекта е фондация ДОИТ.

Фондация ДОИТ е НПО, регистриране в обществена полза. От създаването си през 2004 г. ДОИТ изпълнява дейности, ориентирани към противопоставяне на дискриминацията по полов признак и допринасящи за постигане на равнопоставеност на половете, социална справедливост и равенство във всички сфери на живота, включително при достъпа и облагодетелстването от новите технологии. През последните години фондация ДОИТ изпълни няколко проекта за подобряване на училищната среда, включително проект със заглавия „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“, чиито основни цели са да се преобразува училищната среда в по-сигурно място за децата, в което насилието и злоупотребата на основата на половите различия са сведени до минимум и стереотипните нагласи към другия пол се преобразуват в конструктивно сътрудничество.

Фондация Джендър проект в България (ДПБ) е група с 21 годишен опит в застъпничеството за насърчаване на равнопоставеността на половете във всички сфери на личния и обществения живот в България и по целия свят. Сред основните дейности на фондацията са програма за джендър обучение в 20 училища; през периода 2009-2012 ДПБ работи по 3-годишен проекта Да научим! Пилотно въвеждане на обучение за развитие в официалната образователна система в България с пет партньори от страната.

Фондация ДОИТ и ДПБ са сред учредителите на Българската платформа организации за международно развитие (БПМД).

4 ЕЛЕМЕНТА е иновативна гръцка неправителствена организация, базирана в Атина и Солун. Тя се занимава с проблемите на социалното включване, равнопоставеността на половете, подготовката за навлизане на трудовия пазар, образование и изграждане на капацитет. Социалните и хуманитарни ценности, които са в основата на организацията и формират цялостната й мисия и стратегия са вградени в дейностите във всички сфери. Ценностите на 4 Елемента (равенство и разнообразие, включване на общността, справедливост, уважение към другите) се отразяват във всички дейности на организацията и във всички области на нейната експертиза.

Организацията GTF – Инициатива за устойчив ръст е създадена през 1999 в Загреб, Хърватска и сътрудничи с обществени, частни, академични и неправителствени организации от 13 страни в югоизточна Европа като регионална институция за формиране на политики и действия за постигане на равнопоставеност на половете и устойчиво развитие. GTF инициира първата тематична сесия по женско предприемачество в хърватския парламент и продължава да работи за развитие и овластяване на жените-предприемачи в Хърватска и в други страни. GTF има богат опит в работата с ученици от гимназиален курс, с техните семейства и разширената общност.

Асоциацията на специалисти по човешки ресурси AUR представлява асоциация от професионалисти, базирана в Букурещ, чиято основна цел е да създава и прилага професионални стандарти в областта на човешките ресурси, да насърчава социални предприятия и активно социално включване; да подпомага достъпа до трудовия пазар за хората в уязвима ситуация  и т.н. AUR подготви теренното изследване в Румъния, под заглавие: “Пазар на труда и предприемачество – преодоляване на стереотипите, основаващи се на пола – Транснационален план за действие, подкрепян от организациите за равнопоставеност на половете и организациите на бизнес дамите”. Организацията осигурява достъп на НПО до ефективни методи за борба със стереотипите, основаващи се на пола.