Ολοκληρώθηκε η Εκπαίδευση Καθηγητών και Μαθητών στην Ελλάδα!

Η Four Elements, με την πολύτιμη συνεισφορά του Συνδέσμου Ιδρυτών Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Ι.Σ) ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση καθηγητών και μαθητών στο πλαίσιο του Έργου Career Rocket.

Από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο 2018, συνολικά 104 καθηγητές και 45 μαθητές από όλη την Ελλάδα εκπαιδεύτηκαν βάσει του προγράμματος που έχουν αναπτύξει οι εταίροι του Έργου. Οι μεν καθηγητές ανέπτυξαν τις ικανότητές τους ώστε να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους στην αξιοποίηση των Οδηγών κατά τη διδασκαλία, ενώ οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τη διασύνδεση των στερεοτύπων του φύλου με τις επαγγελματικές επιλογές και προετοιμάστηκαν για να μεταδώσουν αποτελεσματικά τις καινούριες γνώσεις τους στους συμμαθητές τους.

Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να ακολουθήσει η εκπαίδευση των διευθυντών σχολείων καθώς και των συμβούλων επαγγελματικού προσδιορισμού.

Leave a Reply

Required fields are marked*