Proiectul Career Rocket este inițiativa unui parteneriat format din 5 organizații non-guvernamentale din 4 țări membre ale Uniunii Europene, finanțat prin programul RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (2014 – 2020) al UNIUNII EUROPENE în cadrul granturilor destinate susținerii proiectelor transnaționale pentru promovarea bunelor practici privind rolurile de gender și pentru depășirea stereotipurilor de gen în educație, formare și la locul de muncă.

Scopul proiectului este acela de a promova armonizarea abordărilor naționale privitoare la eliminarea stereotipurilor de gen în educație și de a crește varietatea opțiunilor de carieră pentru femei și bărbați (fete și băieți) contribuind astfel la o societate mai echitabilă și prosperă.

Perioada de derulare a proiectului01 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019 (30 luni)

Obiective

 • Creșterea capacității cadrelor didactice a a integra problematica de gen la nivelul curriculei/programei școlare și de a plasa problematica de gen la baza educației civice;
 • Creșterea capacității școlilor de a furniza/oferi consiliere vocațională neafectată de stereotipuri de gen

Grupurile țintă și multiplicatorii proiectului

Cadre didactice, directori de școli, educatori, consilieri vocaționali, oficiali din Ministerul Educației, elevi, părinți, personal specializat care lucrează cu tinerii, activiști în domeniul educației de gen și organizațiile de femei

Cadrul instituțional

Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017 menționează educația, mai precis “combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ” ca una din ariile principale de intervenție. Direcțiile de acțiune preconizate la nivelul de intervenție “Educația” vizează “combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ” prin:

 

a) Realizarea unor analize la nivelul unităților de învățământ preuniversitar cu privire la perspectiva de gen în educație, prin:
 • aplicarea de chestionare adresate directorilor și cadrelor didactice, care să urmărească identificarea gradului de promovare a perspectivei de gen în procesul educațional, precum și evaluarea nivelului de valorificare a perspectivei de gen în instituții de învățământ (școală primară, gimnazială, liceu);
 • aplicarea de chestionare adresate elevilor, având drept scop evaluarea gradului de percepție a problematicii de gen atât în mediul școlar, cât și în cel extrașcolar.
b) Organizarea unei campanii de sensibilizare și informare în rândul elevilor din învățământul preuniversitar în vederea creșterii gradului de conștientizare și informare a acestora cu privire la semnificația și importanța respectării dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse pentru toți.
c) Valorificarea concluziilor și propunerilor studiilor existente în domeniul promovării perspectivei de gen în educație, prin:
 • recomandări specifice necesare a fi introduse/valorificate în elaborarea tuturor programelor școlare;
 • recomandări specifice pentru procesul de proiectare și de evaluare a manualelor școlare și a altor auxiliare didactice.
d) Includerea în cadrul setului complementar de criterii de evaluare externă a calității unităților de învățământ a unor criterii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
e) Dezvoltarea de activități de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (programe de formare continuă, alte activități de dezvoltare profesională și personală).

Metodologia proiectului

 • Abordarea bazata pe drepturile copilului – Va fi utilizata pe parcursul tuturor activitatilor proiectului. In acese sens vor fi respectate principiile fundamentale privitoare la drepturile copilului: non-discrimnare, considerarea interesului superior al copilului, siguranta si dezvoltarea sa, participarea copilului;
 • Abordarea participativa – Activitatile proiectului sunt proiectate a include si a asigura capacitatea si posibilitatea de a actiona pentru propriul interes si dezvoltare a grupurilor tinta ca parte a solutiei. Elevii si cadrele didactice trebuie sa fie principalii actori in cadrul activitatilor de crestere a constientizarii derulate in scoli. In acest sens vor fi solicitati sa ofere feedback si sa evalueze diferitele produse si/sau activitati ale proiectului iar opiniile lor vor avea un rol important in selectarea castigatorului competitiei “Scoala libera de stereotipuri de gen”;
 • Abordarea bazata pe “peer training” (invatarea intre egali) – Activitatile de formare derulate in cadrul proiectului vor pune accent pe aceasta abordare, atat in ceea ce ii priveste pe elevi cat si pe cadrele didactice. Mai mult, aceasta abordare este adecvata unui proiect destinat schimbarii atitudinilor si comportamentelor si, datorita specificului sau incluziv, asigura cadrelor didactice si elevilor capacitatea de a fi principalii actori in proces si de a deveni parte a solutiei;
 • Metode de invatare interactive si invatarea experientiala – Ambele ghiduri dezvoltate pentru formarea cadrelor didactice si a elevilor vor pune accentul in mare masura pe metode de lucru interactive si de invatare experientiala (discutii, studiu de caz, joc de rol, jocuri educationale, proiecte artistice etc.). Acestea permit participantilor sa invete si sa dezvolte noi abilitati si moduri de gandire prin plasarea acestora in situatii care promoveaza gandirea critica, reflectare asupra propriilor perceptii si provocarea stereotipurilor;
 • Abordarea behaviorista – Proiectul intentioneaza sa genereze schimbarea atitudinilor si comportamentelor atat pentru copii (schimbarea atitudinilor lor in ceea ce priveste problematica egalitatii de gen si provocarea sterotipurilor privitoare la rolurile si ocupatiile traditionale ale femeilor si barbatilor) cat si ale adultilor (schimbarea atitudinilor privitoare la importanta introducerii problematicii de gen in educatie si, in consecinta, schimbarea modului de predare si/sau consiliere);

Parteneriate încheiate

În vederea implementării proiectului au fost încheiate parteneriate cu instituții de învățământ din București și din țară:

 • Colegiul Național “Mihai Viteazul”, București
 • Colegiul Național “Iulia Hasdeu”, București
 • Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice “Ioan Socolescu”, București
 • Colegiul Național “Mihai Viteazul” Slobozia, jud. Ialomita
 • Colegiul Tehnic “D.Ghika”, Comănesti jud. Bacau
 • Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Balanescu”, Giurgiu, jud. Giurgiu
 • Școala Gimnazială Ciulnița, județul Ialomița

Fluxurile tematice/Direcțiile de acțiune în cadrul proiectului

 • Studii. Ghiduri: Analiza programelor școlare, elaborarea ghidurilor de integrare a dimensiunii de gen în programele școlare și a instrumentelor de formare adresate cadrelor didactice, educatorilor și elevilor. Studiul initial privind atitudinea cadrelor didactice și a elevilor față de egalitatea de gen;
 • Formare în Educația de Gen pentru cadre didactice, educatori și elevi: ToT peer training pentru cadrele didactice; ToT peer training pentru elevi; Training pentru Egalitate de Gen pentru consilierii școlari; Sesiuni pentru dezvoltarea capacității pentru implementarea în școli de a politicilor pentru egalitatea de gen, adresat managerilor școlari și factorilor de decizie;
 • Festivalurile Career ROCKET in scoli: Materiale informative; evenimente organizate de elevi și cadre didactice în școli pe tema stereotipurilor de gen în ocupatii și alegerea carierei
 • Promovarea educatiei de gen in scoli: activități de promovare, întâlniri cu reprezentanți ai autorităților, desfășurarea studiului final de evaluare a impactului proiectului precum și conferința finală.

Rezultate așteptate

 • Capacitatea crescută a profesorilor și educatorilor pentru integrarea dimensiunii de gen în programa școlară și pentru plasarea problematicii de gen în centrul educației civice
 • Grad de conștientizare crescut al elevilor în ceea ce privește stereotipurile de gen și rolurile tradiționale de gen și a impactului negativ al acestora asupra dezvoltării personale și profesionale
 • Capacitate crescută a școlilor de a dezvolta și de a pune în aplicare politici școlare privind egalitatea de gen susținute cu metode și activități în planificările școlare anuale
 • Capacitate crescută a școlilor de a prezenta oportunități de carieră fără stereotipuri de gen atât pentru fete cât și băieți